Algemeen

Copyright ErasmusMC

Kwaliteit is een breed begrip. De NVRO is voortdurend bezig om de kwaliteit van de radiotherapie te verbeteren. Hiervoor is de commissie kwaliteit in het leven geroepen. In 2016 wil de Commissie Kwaliteit bereikt hebben dat:

 • De kwaliteitsinstrumenten van de vereniging up to date en geïntegreerd zijn.
 • Radiotherapeutische zorg zoveel mogelijk uniform en evidence-based wordt toegepast.
 • De radiotherapeuten en klinisch fysici in Nederland op de hoogte zijn van dit kwaliteitsbeleid en daarin actief participeren.
 • De kwaliteit van de radiotherapeutische zorg geborgd wordt (gezien recente ontwikkelingen, ex WBMV). Er zijn handvatten om bij achterblijvende kwaliteit van de radiotherapeutische zorg in te grijpen.
 • De organisatie van kwaliteit binnen de organisatie efficiënt wordt vormgegeven.

Samenstelling

Voorzitter: dhr. drs. M.R. (Marcel) Stam. Voor complete commissie, zie hier.

 

Bevordering Kwaliteitsbeleid

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een betrouwbare bron voor mensen die op zoek zijn naar informatie over gezondheid en ziekten. De website wordt steeds vaker gebruikt door (huis)artsen in de spreekkamer ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten. De informatie op thuisarts.nl is waar mogelijk gebaseerd op richtlijnen en speciaal ontwikkeld voor patiënten. Kijk voor meer informatie op: www.thuisarts.nl.

 

SKMS projecten

Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten (voorheen Orde van Medisch Specialisten) zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden.

 

Goedgekeurde projecten NVRO:

 

Project Titel Projectgroep Budgetjaar Startdatum Einddatum 
29185848 Uitbreiden DSCA met radiotherapeutische parameters Centraal 2013 1-1-2014 31-12-2015
32010689 Het uniformeren van radiotherapeutische normen voor hoofdhalsoncologie Gealloceerd 2013 1-10-2014 30-9-2016
32964543 Uitbreiden NBCA met radiotherapeutische parameters Centraal 2014 1-1-2015 31-12-2016
31996490 Doorontwikkeling kwaliteitsmeting NVRO Gealloceerd 2013 1-9-2014 31-8-2016
37206613 Agenda Zorgevaluatie Radiotherapie Gealloceerd 2015 1-1-2016 1-1-2017
37272411 RadiotherApp Gealloceerd 2015 1-6-2015 1-6-2017
37274366 Toxiciteitsregistratie radiotherapie - Fase 1 Gealloceerd 2015 1-6-2015 1-6-2017
37274366 QA en bevorderen uniformiteit van primaire RT (IGART) voor gevorderd cervixca  Gealloceerd 2016 1-9-2015 1-9-2017

 

Het NVRO Kwaliteitsbeleidsplan 2016-2020

NVRO Doelstellingen op het gebied van kwaliteit voor periode 2011-2016:

Doelstellingen 2011-2016: Richtlijnen

 • Platforms voor alle grote tumorgroepen, namelijk long-, urologische-, mamma-, gastro-enterologische- , gynaecologische-, gastro-enterologische- en hoofdhalstumoren en voor palliatie.
 • Implementeren adviesrapport commissie richtlijnen Raad WOK.
 • Mandatering en commentaarfase van richtlijnen via de platforms.
 • Radiotherapeutische zorg wordt zoveel mogelijk uniform en evidence-based toegepast, de CK stimuleert ontwikkeling van benodigde instrumenten.
 • Wanneer gewenst door de platforms, ontwikkelen WikiRT door CK.

Doelstellingen 2011-2016: Indicatoren en Complicatieregistratie

 • Uitwerken standpunt over complicatieregistratie, uitgangspunt “decentraal mag”.
 • Professionaliseren uitvraag en terugkoppeling van indicatoren.
 • Nadrukkelijk feedback geven aan centra naar aanleiding van hun prestaties en die van andere centra.
 • Werken naar meer openbaarheid van de NVRO-indicatoren.
 • Evalueren effect indicatoren NVRO.
 • Alle centra hebben een complicatieregistratie.
 • Uitkomsten registratie met benchmark- en spiegelfunctie voor de grootste radiotherapeutisch behandelde tumorgroepen

Doelstellingen 2011-2016: Kwaliteitsvisitatie

 • Goede methodiek van kwaliteitsvisitatie neerzetten die aansluit bij andere verenigingen
 • Alle kwaliteitsinstrumenten worden besproken tijdens de kwaliteitsvisitatie.
 • Er wordt een actueel normenrapport ontwikkeld wat ten grondslag ligt aan de visitatie.
 • Als eerste stap worden de indicatoren geïntegreerd in de kwaliteitsvisitatie.
 • Aan de hand van evaluatie van pilot visitatie Nieuwe Stijl, aandachtspunten aanpakken waarbij het herzien van de methodiek of het volgen van een cursus door de visiteurs tot de mogelijkheden behoort.
 • Implementeren: verspreiden van conclusies naar RvB en stafconvent.
 • Opvolgen aanbevelingen adviescommissie Visitatie (Raad Kwaliteit/OMS)

Doelstellingen 2011-2016: Nascholing

 • Kwaliteitsinstrumenten komen expliciet aan bod tijdens door de NVRO georganiseerde bij- en nascholing en op de wetenschappelijke dagen.
 • Vakinhoudelijke naleving van richtlijnen.

Doelstellingen 2011-2016: Normering

 • Ontwikkelen methodiek voor normstelling.
 • Ontwikkelen volumenormen voor hoogvolume en laagvolume radiotherapie.
 • Samenwerken ontwikkeling keten-volumenormen met SONCOS.

Doelstellingen 2011-2016: Individueel functioneren

 • In 2013 nemen alle radiotherapeuten en klinisch fysici deel aan een systeem voor toetsing van het individueel functioneren.
 • Radiotherapeuten en klinisch fysici leveren een actieve bijdrage aan de opzet en uitvoering van een systeem voor toetsing van het individueel functioneren op hun afdeling.
 • In de kwaliteitsvisitatie wordt expliciet gevraagd of de vakgroepen deelnemen aan een systeem voor toetsing van het individueel functioneren.
 • Deelname aan een dergelijk systeem wordt een (her) registratie eis.

Doelstellingen 2011-2016: Innovatie en vernieuwing

 • De NVRO zal, in samenwerking met de commissie Moderne Bestralingstechnieken een systematiek ontwikkelen voor het introduceren van nieuwe technieken die ofwel exceptioneel hoge kosten met zich meebrengen, danwel enkel toepasbaar zijn op een (zeer) kleine patiëntengroep."

Doelstelling 2011-2016: Patiëntervaring

 • Ontwikkelen CQI radiotherapie en deze periodiek uitvragen.

Doelstelling 2011-2016: Structuur en positie

 • Huishoudelijk reglement opstellen met daarin een duidelijk omschreven taakopdracht en afbakening van kwaliteit.
 • Taakverdeling binnen CK effectueren en evalueren.
 • Samenwerking met platforms tot stand brengen.
 • Ontwikkelen addendum reglement platforms.
 • Opzetten platforms hoofd-hals, palliatief, prostaat en gynaecologie.
 • Opdracht formuleren complicatieregistratiecommissie.
 • Onderzoeken mogelijkheden tot structurele samenwerking met NVRO-bestuur.

Doelsteling 2011-2016: Derden

 • Samenwerking SONCOS op gebied van kwaliteitsinstrument vormgeven.
 • Samen met SONCOS werken aan normering binnen de oncologische keten.
 • Ontwikkelingen Kwaliteitskoepel nauwkeurig volgen.
 • Positie binnen kwaliteitskoepel optimaliseren.
 • NFK, of specifieke tumor patiëntenorganisaties betrekken bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten.
 • Uitwerken mogelijke samenwerking met IKNL op het gebied van uitkomsten van de (radiotherapeutische) oncologische zorg.