Skip to main content

Indicatoren

De kwaliteit van de zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Dit zijn meetbare aspecten van de zorgverlening, die een aanwijzing geven over de mate van de kwaliteit.

Zorginhoudelijke indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid.

De volgende landelijke trajecten zijn van belang voor radiotherapie-afdelingen:

Streefnormen voor radiotherapie (vastgesteld door de NVRO)

    • acuut: streefnorm: alle patienten behandeld binnen 1 dag
    • subacuut streefnorm: 80% patienten behandeld binnen 7 dagen
    • overig streefnorm: 80% patienten behandeld binnen 21 dagen

Specifieke vakinhoudelijke indicatoren ("De NVRO indicatoren")

De Commissie Kwaliteit heeft een aantal specifieke indicatoren opgesteld voor radiotherapie. Gegevens worden per afdeling ingevuld en door de commissie jaarlijks geanalyseerd en daarna besproken op de ALV. Een rapport met de samenvattingen en geanonimiseerde landelijk uitkomsten worden als spiegelinformatie aan de instituten teruggegeven. Jaarlijks worden er indicatoren aangepast en / of vervangen.

Na inloggen ziet u aan de rechterkant een menu naar de documenten met de verschillende rapporten van de afgelopen jaren.

NVRO visie ontwikkeling en onderhoud indicatoren (vastgesteld op de ALV november 2018).

Documentenbeheer