• Home
  • Kwaliteit
  • Richtlijnen

Richtlijnen

Evidence-based richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde, landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg. Deze richtlijnen bieden radiotherapeuten ondersteuning bij de klinische besluitvorming met als doel te zorgen voor uniformiteit en kwaliteit van zorg. In richtlijnen wordt behalve aan klinische aspecten ook aandacht besteedt aan veiligheid, doelmatigheid, patiëntenvoorkeuren, kostencomponenten en aspecten van implementatie

De NVRO is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van een groot aantal oncologische richtlijnen. De meeste richtlijnen werden opgesteld in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het grootste deel van de richtlijnen is multidisciplinair. Een overzicht van de huidige oncologische richtlijnen vindt u op oncoline.nl. N.B. deze site wordt niet meer geupdate. Derhalve verwijzen we u naar de FMS richtlijnendatabase.
Momenteel is SONCOS samen met de NVRO, NVCO en NVMO aan het onderzoeken in hoeverre SONCOS een trekkende rol in het updaten van oncologische richtlijnen kan gaan spelen.

Methodiek

Richtlijnen worden zo veel mogelijk evidence based ontwikkeld. Voorheen werden richtlijnen in hun geheel herzien, tegenwoordig steeds meer per module. Hierbij wordt de FMS richtlijn "Medisch specialistische richtlijnen 2.0" aangehouden.

Mandatering, commentaarfase en autorisatie

Werkgroepleden voor richtlijnontwikkelingstrajecten kunnnen enkel namens de NVRO spreken als zij hiervoor gemandateerd zijn. Mandatering verloopt via een voordracht vanuit het desbetreffende radiotherapieplatform (zie hier voor de verschilende platforms) aan het bestuur.
De commentaar- en autorisatiefase van richtlijnen verloopt via de tumorspecifieke platforms binnen de NVRO. Het secretariaat heeft overzicht over wie er vanuit welke platforms gemandateerd is als expert bij de verschillende aandachtsgebieden. Wanneer een richtlijn door een andere vereniging ter commentaar of autorisatie aan de NVRO wordt voorgelegd, wordt dit eerst aan het platform voorgelegd, en daarna aan het bestuur voor autorisatie.

Implementatie

Verspreiding

Richtlijnen die gereed zijn werden tot op heden geplaatst op de website van de vereniging of per email rondgestuurd. Dit is echter niet voldoende om richtlijnen ook in de dagelijkse praktijk te verankeren. Eén van de prioriteiten is dan ook het beter digitaal ontsluiten van de richtlijnen. Gebruikers moeten bijvoorbeeld afhankelijk van hun wens, ofwel meteen de aanbevelingen kunnen raadplegen, ofwel de wetenschappelijke onderbouwing kunnen bestuderen. De gehele richtlijn wordt niet gedrukt. Voortvloeiend uit het rapport van de commissie richtlijnen wordt er gestart met een website waarbij alle richtlijnen digitaal beschikbaar zullen zijn. De huidige oncologische richtlijnen worden op Oncoline gepubliceerd.

Bij- en nascholing

In de door de NVRO aangeboden nascholing wordt geen/weinig specifieke aandacht aan richtlijnen besteed.

Protocollen

Multidisciplinaire richtlijnen betreffen in de regel een beschrijving van de optimale zorg door alle zorgverleners betrokken bij een bepaald zorgtraject. Dit heeft enerzijds voordelen voor de integratie en afstemming van de zorg door verschillende beroepsgroepen, maar heeft anderzijds tot gevolg dat niet alle delen van een richtlijn direct het werk van de radiotherapeut betreffen. Aanbevelingen zijn vaak in wat algemene bewoordingen gesteld en niet specifiek toegespitst op de situatie. Voor sommige grote richtlijnen kan het daarom nuttig zijn om afgeleide ‘verenigingsprotocollen’ te maken, die vooral het radiotherapeutische deel betreffen. Deze protocollen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt door tumorspecifieke platforms. Helaas bestaan nog niet voor alle tumorgroepen platforms. De CK zal de ontwikkeling van nieuwe platforms stimuleren.

Indicatoren en benchmark

Binnen de NVRO wordt implementatie van richtlijnen gestimuleerd door indicatoren uit te vragen die afkomstig zijn uit de richtlijnen. Afgezien hiervan is er geen bijzondere aandacht voor implementatie van richtlijnen. Bij iedere richtlijn worden indicatoren ontwikkeld, primair bedoeld om de zorgverleners zelf een beeld te geven in hoeverre zij volgens de richtlijn werken (intern gebruik van indicatoren). Terugkoppeling van deze resultaten gerelateerd aan de resultaten van anderen (benchmark) kan een stimulans zijn om de eigen praktijk te verbeteren. De terugrapportage van de indicatoren zal de komende jaren doorontwikkeld moeten worden.

Doelstellingen 2011-2016:

  • Platforms voor alle grote tumorgroepen, namelijk long-, mamma-, gynaecologie-, urologie-, palliatie, gastro-enterologische- en hoofdhalstumoren.
  • Implementeren adviesrapport commissie richtlijnen Raad WOK.
  • Mandatering en commentaarfase van richtlijnen via de platforms.
  • Radiotherapeutische zorg wordt zoveel mogelijk uniform en evidence-based toegepast, de CK stimuleert ontwikkeling van benodigde instrumenten.
  • Wanneer gewenst door de platforms, ontwikkelen WikiRT door CK.

Contact

Transistorstraat 71 M
1322 CK Almere

Telefoon: 085 - 0640353
E-mail:


De NVRO wordt gesponsord door

Logo Elekta

Copyright ©  NVRO